MAKE THE DECISION, CHOOSE CHOOSE

RAZISKAVA TRGOV

Raziskava trga je (pre)pogosto spregledana in podcenjena aktivnost, zato tistim, ki se zavedajo njene prave dodane vrednosti, prinaša ključno tržno prednost.
Kakovostna raziskava trga terja svoj čas, poglobljeno delo pa prinaša rezultate v obliki pomembnih informacij, saj vas usmeri kaj, kdaj, komu in na kakšen način uspešno ponuditi svojo storitev.

 

Raziščemo, da ste lahko korak pred konkurenco

Izbor kombinacije metod raziskave

S pomočjo ustrezne kombinacije različnih raziskovalnih metod zberemo podatke, jih analiziramo in na podlagi pridobljenih informacij pripravimo usmeritve za lansiranje novega izdelka ali targetiranje nove ciljne skupine oz. trga.

Raziskovalne metode so:

sistematično zbiranje in analiziranje podatkov iz različnih virov

opravljanje anket in intervjujev

opazovalne študije in izvedba fokusnih skupin

itd.

Kakšen je rezultat?

Rezultat raziskave trga

Dokument, v katerem so zbrane vse ključne informacije, ki jih potrebujete:

profil ciljnega kupca, značilnosti trga, identifikacija prodajnih kanalov, informacija o konkurenci, ključne posebnosti in priložnosti, itd.

ocena potenciala

strateške usmeritve za prodor na novi trg

»Vas zanima več?«